Bài tập tính thể tích khối lăng trụ đứng ôn thi THPT môn Toán

Tài liệu gồm 10 trang, tổng hợp kiến thức cần nhớ, bài tập mẫu, bài tập tương tự và phát triển chủ đề tính thể tích khối lăng trụ đứng, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh ôn thi THPT môn Toán.

Các bài toán tính thể tích khối lăng trụ đứng được chọn lọc bám sát đề minh họa THPT môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
a) Thể tích khối lăng trụ V = B·h với B: diện tích đáy, h: chiều cao.
b) Các hệ thức lượng trong tam giác vuông.
c) Đường chéo của hình vuông cạnh a có độ dài bằng a√2.
d) Đường cao của tam giác đều cạnh a có độ dài bằng a√3/2.
e) Diện tích tam giác thường.
f) Trường hợp đặc biệt.
g) Diện tích hình chữ nhật.
h) Diện tích hình vuông.
i) Diện tích hình thoi S =1/2·AC·BD, trong đó AC và BD là hai đường chéo.
j) Diện tích hình thang S = (đáy lớn + đáy bé) · h/2, trong đó h là chiều cao của hình thang.
k) Diện tích hình bình hành ABCD là S = AH · CD, trong đó AH là chiều cao.
l) Định lí hàm số sin: asin A = bsin B = c sin C = 2R.
m) Định lí hàm số côsin.
n) Công thức đường trung tuyến.
2. BÀI TẬP MẪU
1. Dạng toán: : Đây là dạng tính thể tích khối lăng trụ đứng.
2. Hướng giải:
1. Nhắc lại công thức tính thể tích khối lăng trụ: V = B · h với B : diện tích đáy, h: chiều cao.
2. Gọi I = AC ∩ BD. Từ đó: Tính BI và AC.
3. Tính diện tích hình bình hành ABCD: SABCD = 2S4ABC = 2 · 1/2BI · AC.
4. Tính thể tích khối lăng trụ: VABCD.A0B0C0D0 = SABCD · AA0.
3. BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

[ads]