Bài toán VDC tìm cực trị của hàm số

Tài liệu gồm 51 trang, hướng dẫn giải 49 bài toán VDC tìm cực trị của hàm số, giúp học sinh ôn thi THPT Quốc gia môn Toán.

Trích dẫn tài liệu bài toán VDC tìm cực trị của hàm số:
+ Biết rằng đồ thị hàm số có ba điểm cực trị thuộc một đường tròn. Bán kính của gần đúng với giá trị nào dưới đây?
+ Cho hàm số là hàm số bậc bốn. Hàm số có đồ thị như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số là?
+ Cho hàm số liên tục trên tập số thực và hàm số. Biết đồ thị của hàm số như hình vẽ dưới đây. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số có 2 điểm cực tiểu và 1 điểm cực đại. B. Đồ thị hàm số có 2 điểm cực tiểu và không có điểm cực đại.
C. Đồ thị hàm số có 1 điểm cực tiểu và 2 điểm cực đại. D. Đồ thị hàm số có 3 điểm cực tiểu và 1 điểm cực đại.
+ Cho hàm số liên tục và có đạo hàm trên. Đồ thị của hàm số trên đoạn được cho bởi hình bên dưới. Hỏi hàm số có tối đa bao nhiêu cực trị?
+ Cho hàm số đa thức có đạo hàm trên và đồ thị hình bên dưới là đồ thị của đạo hàm. Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan