Chuyên đề học tập Địa lí 11 (Chân Trời Sáng Tạo)

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc file PDF sách Chuyên đề học tập Địa lí 11 (Chân Trời Sáng Tạo).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH.
LỜI NÓI ĐẦU.
Chuyên đề 1. Một số vấn đề về khu vực Đông Nam Á.
I. Uý hội sông Mê Công.
II. Hợp tác hòa bình trong khai thác Biển Đông …
Chuyên để 2. Một số vấn để về du lịch thế giới …
I. Tài nguyên du lịch thế giới ….
II. Một số loại hình du lịch phổ biến và xu hướng phát triển du lịch trên thế giới.
Chuyên đề 3. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0).
I. Quan niệm, đặc điểm và nội dung chủ yếu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
II. Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển kinh tế – xã hội trên thế giới.
III. Một số xu hướng chính của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.

[ads]