Tuyển tập đề thi khảo sát chất lượng, đề thi học kỳ 1, đề thi học kỳ 2, đề thi học sinh giỏi, đề kiểm tra định kỳ các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD (Giáo dục Công dân) dành cho các lớp 10, lớp 11 và lớp 12.

Các đề thi – đề kiểm tra được sưu tầm từ trang web của các trường, các sở Giáo dục & Đào tạo trên toàn quốc và các trang mạng xã hội.

Quý thầy, cô giáo và các em học sinh có thể xem và tải xuống miễn phí các đề thi – đề kiểm tra được chia sẻ trên THI247.com.Đề KSCL LỚP 12 Đề KSCL LỚP 11 Đề KSCL LỚP 10
Đề KSCL Toán 12 Đề KSCL Toán 11 Đề KSCL Toán 10
Đề KSCL Vật lý 12 Đề KSCL Vật lý 11 Đề KSCL Vật lý 10
Đề KSCL Hóa học 12 Đề KSCL Hóa học 11 Đề KSCL Hóa học 10
Đề KSCL Sinh học 12 Đề KSCL Sinh học 11 Đề KSCL Sinh học 10
Đề KSCL Tiếng Anh 12 Đề KSCL Tiếng Anh 11 Đề KSCL Tiếng Anh 10
Đề KSCL Ngữ Văn 12 Đề KSCL Ngữ Văn 11 Đề KSCL Ngữ Văn 10
Đề KSCL Lịch sử 12 Đề KSCL Lịch sử 11 Đề KSCL Lịch sử 10
Đề KSCL Địa lý 12 Đề KSCL Địa lý 11 Đề KSCL Địa lý 10
Đề KSCL GDCD 12 Đề KSCL GDCD 11 Đề KSCL GDCD 10
ĐỀ THI HK1 LỚP 12 ĐỀ THI HK1 LỚP 11 ĐỀ THI HK1 LỚP 10
Đề thi HK1 Toán 12 Đề thi HK1 Toán 11 Đề thi HK1 Toán 10
Đề thi HK1 Vật lý 12 Đề thi HK1 Vật lý 11 Đề thi HK1 Vật lý 10
Đề thi HK1 Hóa học 12 Đề thi HK1 Hóa học 11 Đề thi HK1 Hóa học 10
Đề thi HK1 Sinh học 12 Đề thi HK1 Sinh học 11 Đề thi HK1 Sinh học 10
Đề thi HK1 Tiếng Anh 12 Đề thi HK1 Tiếng Anh 11 Đề thi HK1 Tiếng Anh 10
Đề thi HK1 Ngữ Văn 12 Đề thi HK1 Ngữ Văn 11 Đề thi HK1 Ngữ Văn 10
Đề thi HK1 Lịch sử 12 Đề thi HK1 Lịch sử 11 Đề thi HK1 Lịch sử 10
Đề thi HK1 Địa lý 12 Đề thi HK1 Địa lý 11 Đề thi HK1 Địa lý 10
Đề thi HK1 GDCD 12 Đề thi HK1 GDCD 11 Đề thi HK1 GDCD 10
ĐỀ THI HK2 LỚP 12 ĐỀ THI HK2 LỚP 11 ĐỀ THI HK2 LỚP 10
Đề thi HK2 Toán 12 Đề thi HK2 Toán 11 Đề thi HK2 Toán 10
Đề thi HK2 Vật lý 12 Đề thi HK2 Vật lý 11 Đề thi HK2 Vật lý 10
Đề thi HK2 Hóa học 12 Đề thi HK2 Hóa học 11 Đề thi HK2 Hóa học 10
Đề thi HK2 Sinh học 12 Đề thi HK2 Sinh học 11 Đề thi HK2 Sinh học 10
Đề thi HK2 Tiếng Anh 12 Đề thi HK2 Tiếng Anh 11 Đề thi HK2 Tiếng Anh 10
Đề thi HK2 Ngữ Văn 12 Đề thi HK2 Ngữ Văn 11 Đề thi HK2 Ngữ Văn 10
Đề thi HK2 Lịch sử 12 Đề thi HK2 Lịch sử 11 Đề thi HK2 Lịch sử 10
Đề thi HK2 Địa lý 12 Đề thi HK2 Địa lý 11 Đề thi HK2 Địa lý 10
Đề thi HK2 GDCD 12 Đề thi HK2 GDCD 11 Đề thi HK2 GDCD 10
ĐỀ THI HSG LỚP 12 ĐỀ THI HSG LỚP 11 ĐỀ THI HSG LỚP 10
Đề thi HSG Toán 12 Đề thi HSG Toán 11 Đề thi HSG Toán 10
Đề thi HSG Vật lý 12 Đề thi HSG Vật lý 11 Đề thi HSG Vật lý 10
Đề thi HSG Hóa học 12 Đề thi HSG Hóa học 11 Đề thi HSG Hóa học 10
Đề thi HSG Sinh học 12 Đề thi HSG Sinh học 11 Đề thi HSG Sinh học 10
Đề thi HSG Tiếng Anh 12 Đề thi HSG Tiếng Anh 11 Đề thi HSG Tiếng Anh 10
Đề thi HSG Ngữ Văn 12 Đề thi HSG Ngữ Văn 11 Đề thi HSG Ngữ Văn 10
Đề thi HSG Lịch sử 12 Đề thi HSG Lịch sử 11 Đề thi HSG Lịch sử 10
Đề thi HSG Địa lý 12 Đề thi HSG Địa lý 11 Đề thi HSG Địa lý 10
Đề thi HSG GDCD 12 Đề thi HSG GDCD 11 Đề thi HSG GDCD 10
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 12 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 11 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 10
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 12 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10
Đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 12 Đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 11 Đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 10
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 12 Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 10
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học 12 Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học 11 Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học 10
Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 12 Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 11 Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 10
Đề kiểm tra 1 tiết Ngữ Văn 12 Đề kiểm tra 1 tiết Ngữ Văn 11 Đề kiểm tra 1 tiết Ngữ Văn 10
Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 12 Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 11 Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 10
Đề kiểm tra 1 tiết Địa lý 12 Đề kiểm tra 1 tiết Địa lý 11 Đề kiểm tra 1 tiết Địa lý 10
Đề kiểm tra 1 tiết GDCD 12 Đề kiểm tra 1 tiết GDCD 11 Đề kiểm tra 1 tiết GDCD 10