Đề thi KSCL lần 3 Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Với mục đích kiểm tra đánh giá chất lượng học tập thường xuyên môn Tiếng Anh của học sinh lớp 11, trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng lần thứ 3 môn Tiếng Anh 11 năm học 2018 – 2019, kỳ thi được diễn ra trong giai đoạn cuối học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

Đề thi KSCL lần 3 Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc có mã đề 132, đề thi gồm 07 trang với 50 câu trắc nghiệm Tiếng Anh, bao quát toàn bộ nội dung chương trình Tiếng Anh lớp 11, thời gian học sinh làm bài khảo sát là 60 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi KSCL lần 3 Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Which of the following is NOT true about the world’s water?
A. The percentage of fresh water is very small.
B. Most fresh water is locked in glaciers and icecaps.
C. The vast majority of the world’s water is ocean (or salty) water.
D. Ocean water is salty enough to be used for drinking, farming, and manufacturing.
+ “Why don’t you participate in the volunteer work in summer?” said John.
A. John suggested me to participate in the volunteer work in summer
B. John suggested my participating in the volunteer work in summer
C. John asked me why not participate in the volunteer work in summer
D. John made me participate in the volunteer work in summer
+ We couldn’t have managed our business successfully without my father’s money.
A. If we could manage our business successfully, my father would give us his money.
B. We could have managed our business successfully with my father’s money.
C. If we couldn’t have managed our business successfully, we would have had my father’s money.
D. Had it not been for my father’s money, we couldn’t have managed our business successfully.