Lý thuyết và các dạng bài tập chuyên đề sự điện li

Tài liệu gồm 18 trang, tổng hợp lý thuyết và tuyển chọn các dạng bài tập chuyên đề sự điện li (có đáp án và lời giải chi tiết) trong chương trình Hóa học lớp 11.

VẤN ĐỀ 1: LÝ THUYẾT.
1. Sự điện li.
2. Axit – bazơ – muối.
3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit – bazơ.
4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.
VẤN ĐỀ 2: CÁC DẠNG BÀI TẬP.
DẠNG 1: CHẤT ĐIỆN LI MẠNH.
1. Viết phương trình các chất điện li mạnh.
2. Xác định nồng độ mol ion.
DẠNG 2: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH.
1. Phát biểu định luật.
2. Áp dụng giải toán.
DẠNG 3: CHẤT ĐIỆN LI YẾU.
1. Viết phương trình điện li.
2. Xác định độ điện li.
DẠNG 4: XÁC ĐỊNH HẰNG SỐ ĐIỆN LI.
1. Xác định hằng số điện li của axit.
2. Xác định hằng số điện li của bazơ.
DẠNG 5: XÁC ĐỊNH ĐỘ pH DỰA VÀO [H+].
1. Xác định độ pH của axit.
2. Xác định độ pH của bazơ.
DẠNG 6: XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ MOL DỰA VÀO ĐỘ pH.
1. Tính nồng độ mol của axit.
2. Tính nồng độ mol bazơ.
DẠNG 7: AXIT, BAZƠ VÀ CHẤT LƯỠNG TÍNH THEO HAI THUYẾT.
1. Thuyết A – rê – ni – ut (thuyết điện li).
2. Thuyết Bron – stêt (thuyết proton).
DẠNG 8: PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION.
VẤN ĐỀ 3: TRẮC NGHIỆM.

[ads]