lịch sử 11

  1. thi247

    Lịch sử 11 Đề cương ôn tập Lịch sử 11 học kỳ 2

    Đề cương ôn tập Lịch sử 11 học kỳ 2 gồm 4 trang, trình bày một số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận tiêu biểu trong chương trình HK2 môn Lịch sử 11, các câu hỏi trong đề cương này cũng là các câu hỏi có khả năng xuất hiện trong đề thi HK2 Lịch sử 12. Đề cương cũng là nguồn tư liệu tham khảo hữu ích...
  2. thi247

    Lịch sử 11 Đề cương ôn tập Lịch sử 11 HK2

    Đề cương ôn tập Lịch sử 11 HK2 gồm 14 trang tuyển chọn 113 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 trọng tâm giai đoạn học kỳ 2, đây là các câu hỏi bao quát các nội dung quan trọng môn Lịch sử 11, nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong đề thi HK2 Lịch sử 11. Trích dẫn đề cương ôn tập Lịch sử 11 HK2: + Nhận...
Top