Các dạng bài tập chuyên đề con lắc lò xo

Tài liệu gồm 137 trang, bao gồm kiến thức cần nhớ và phương pháp giải các dạng bài tập chuyên đề con lắc lò xo trong chương trình Vật lí 12.

1. Bài toán đại cương về dao động điều hòa và con lắc lò xo.
2. Bài toán về cắt ghép lò xo.
3. Bài toán thời gian.
4. Bài toán quãng đường.
5. Bài toán vận tốc, tốc độ.
6. Bài toán lực đàn hồi, lực hồi phục.
7. Bài toán năng lượng trong dao động điều hòa.
8. Bài toán viết phương trình dao động.
9. Bài toán tổng hợp dao động.
10. Bài toán hai vật dao động.

[ads]