Chuyên đề este – lipit – Nguyễn Phước Sang

Tài liệu gồm 45 trang, tóm tắt lý thuyết và các dạng bài tập chuyên đề este – lipit trong chương trình Hóa học lớp 12.

1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
2. CÁC DẠNG BÀI TẬP
ESTE:
Dạng 1: TÌM CTPT CỦA ESTE DỰA VÀO PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY.
Dạng 2: TÌM CTCT CỦA ESTE DỰA VÀO PHẢN ỨNG XÁ PHÒNG HÓA.
Dạng 3: TÌM CTCT CỦA ESTE DỰA VÀO TỶ KHỐI HƠI.
Dạng 4: TÍNH HIỆU SUẤT CỦA PHẢN ỨNG ESTE HÓA.
LIPIT:
Dạng 1: TÍNH KHỐI LƯỢNG CHẤT BÉO HOẶC KHỐI LƯỢNG XÀ PHÒNG.
Dạng 2: XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ AXIT, CHỈ SỐ ESTE HÓA, CHỈ SỐ XÀ PHÒNG HÓA. TOÁN VỀ CHẤT BÉO.
3. TRẮC NGHIỆM

[ads]