Đề cuối kỳ 2 Sinh học 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề cuối kỳ 2 Sinh học 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương.

+ Hình thức sinh sản có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới là khái niệm về:
+ Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả:
+ Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở động vật?

[ads]