Đề cương ôn thi HK2 Lịch sử 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

Để giúp các bạn chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 sắp tới, THI247.com sưu tầm và chia sẻ đến các bạn đề cương ôn thi HK2 Lịch sử 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai.

Khái quát nội dung đề cương ôn thi HK2 Lịch sử 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
Bài 13. VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THỦY.
Câu 1: Trình bày các dấu tích của Người tối cổ có trên đất nước ta?
Câu 2: Quá trình hình thành và phát triển của công xã thi tộc?
Câu 3: Nêu các mốc thời gian và địa bàn xuất hiện công cụ kim loại ở trên các địa bàn Bắc – Trung – Nam?
Câu 4: Thế nào là công xã thị tộc? Thế nào là cách mạng đá mới ở nước ta? Biểu hiện của cách mạng đá mới ở nước ta?
Câu 5: So sánh sự tiến bộ trong cuộc sống của cư dân Hòa Bình và Bắc Sơn so với giai đoạn trước?
Câu 6: Nhận xét vai trò của lao động đối với sự tiến bộ của xã hôi loài người?
Bài 14. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM.
Câu 1: Trình bày những nét về nhà nước Văn Lang (cơ sở và nguyên nhân hình thành).
Câu 2: Đời sống vật chất, tinh thấn của cư dân Văn Lang- Âu Lạc?
Câu 4: Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa của quốc gia Chăm pa?
Câu 5: Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa của quốc gia cổ Phù Nam?
Bài 15 – 16. THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (TỪ THẾ KỶ I ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ X).
Câu 1: Trình bày chính sách thống trị của chính quyền đô hộ PK phương Bắc? Em có nhận xét gì về những chính sách trên?
Câu 2: Những chuyển biến của nước ta dưới tác động của những chính sách cai trị của chính quyền đô hộ PK phương Bắc?
Câu 3: Nêu những nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngô Quyền? Suy nghĩ của em về những cuộc đấu tranh của nhân dân ta?
Bài 17. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN (TỪ THẾ KỶ X ĐẾN THẾ KỶ XV).
Câu 1: Nêu tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ?
Câu 2: Tình hình pháp luật, quân đội, chính sách đối nội, đối ngoại của nhà nước ta từ TK XI đến TK XV?
Câu 3: So sánh bộ máy nhà nước thời Lê sơ với các bộ máy nhà nước trước đó?
Câu 4: Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê sơ?
Bài 18. CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X – XV.
Câu 1: Trình bày được tình hình phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, mở rộng thương nghiệp nước ta từ TK X đến TK XV?
Câu 2: Sự xuất hiện các làng nghề TCN có tác dụng như thế nào đến TCN?
Câu 3: Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển TCN?
Câu 4: Yếu tố nào dẫn đến thương nghiệp phát triển?
Câu 5: Nhận xét về các chính sách phát triển kinh tế của nhà nước ta từ TK X đến TK XV?
Bài 19. NHỮNG CUỘC CHIẾN ĐẤU CHỐNG NGOẠI XÂM Ở CÁC THẾ KỶ X – XV.
Câu 1: Trình bày những nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống tiền Lê?
Câu 2: Trình bày những nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa kháng chiến chống Tống thời Lý?
Câu 3: Trình bày những nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa cuộc kháng chiến chống chống Mông Nguyên?
Câu 4: Trình bày những nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa cuộc kháng chiến chống quân Minh?
Câu 5: Vì sao nhân dân ta có thể đánh bại các kẻ thù hùng mạnh?
Bài 20. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỶ X – XV.
Câu 1: Trình bày tình hình tư tưởng, tôn giáo, giáo dục nước ta từ TK X đến TK XV?
Câu 2: Trình bày tình hình văn học nước ta từ TK X đến TK XV?
Câu 3: Trình bày sự phát triển của nghệ thuật nước ta từ TK X đến TK XV?
Câu 4: Ý nghĩa của các thành tựu văn hóa nước ta từ TK X đến TK XV?
Bài 21. NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TRONG CÁC THẾ KỶ XVI – XVIII.
Câu 1: Vì sao nhà Lê sụp đổ, Nhà Mạc được thành lập như thế nào?
Câu 2: Đánh giá vai trò của vương triều nhà Mạc?
Câu 3: Trình bày diễn biến của chiến tranh Nam- Bắc triều?
Câu 4: Lí giải được nguyên nhân của sự chia cắt đất nước?
Bài 22. TÌNH HÌNH KINH TẾ Ở CÁC THẾ KỶ XVI – XVIII.
Câu 1: Nêu điểm tích cực và hạn chế của sự phát triển nông nghiệp trong giai đoạn này?
Câu 2: Nêu sự phát triển của thương nghiệp?
Câu 3: Sự hưng khởi của các đô thị thể hiện ra sao? Sự phát triển của đô thị có ý nghĩa như thế nào?
Câu 4: Liên hệ với tình hình ngoại thương nước ta hiện nay?
Câu 5: So sánh với tinh hình nông nghiệp giai đoạn trước?
Bài 23. PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII.
Câu 1: Nguyên nhân, diễn biến, kết quả của phong trào Tây sơn?
Câu 2: Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả của kháng chiến chống Xiêm và chống Thanh? Nhận xét về vai trò của Quang Trung, rút ra bài học cho bản thân?
Câu 3: Sự thành lập vương triều Tây Sơn?
Câu 4: Nêu các chính sách của vương triều Tây sơn? Liên hệ với các chính sách của nhà nước ta hiện nay?
Bài 24. TÌNH HÌNH VĂN HÓA Ở CÁC THẾ KỶ XVI – XVIII.
Câu 1:Tình hình tư tưởng, tôn giáo,giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật?
Câu 2: Nhận xét về vai trò của Nho giáo, Phật giáo qua các triều đại?
Câu 3:Liên hệ các chính sách về giáo dục, tôn giáo trong giai đoạn hiện nay?
Câu 4: Lí giải được nguyên nhân sự thay đổi nội dung trong lĩnh vực văn hóa so với giai đoạn trước?
Câu 5: Chứng minh sự phong phú của các thành tựu văn hóa nghệ thuật?
Câu 6: So sánh với thành tựu giai đoạn trước?
Câu 7:Liên hệ đến đời sống văn hóa của nước ta trong giai đoạn hiện nay?
Bài 25. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX).
Câu 1: Dưới triều Nguyễn, nhà nước phong kiến tập quyền được xây dựng và củng cổ như thế nào?
Câu 2: Cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng có ý nghĩa gì?
Câu 3: So sánh bộ máy nhà nước thời Nguyễn với thời Lê Sơ?
Câu 4: Để đẩy mạnh sự phát triển kinh tế, nhà Nguyễn ban hành các chính sách gì?
Câu 5: Kinh tế thời Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX có những ưu điểm và hạn chế gì?
Câu 6: Nét chính về tình hình văn hóa, giáo dục dưới thời Nguyễn?
Bài 29. CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH.
Câu 1: Nguyên nhân của cuộc CMTS Anh?
Câu 2. Diễn biến của cách mạng?
Câu 3. Ý nghĩa lịch sử?
Câu 4: Đánh giá vai trò của giai cấp tư sản Anh?
Câu 5: Thế nào là cuộc CMTS?
Bài 30. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ.
Câu 1: Trình bày được nguyên nhân của cuộc chiến tranh giành độc lập?
Câu 2: Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ?
Câu 3: Kết quả của chiến tranh giành độc lập?
Câu 4: Ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập?
Câu 5 : Đánh giá vai trò của Oasinhton.- Liên hệ đến tình hình nước Mỹ hiện nay?
Bài 31. CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII.
Câu 1 Trình bày nét chính về nguyên nhân diễn biến, của cuộc cách mạng tư sản Pháp?
Câu 2 :kết quả, ý nghĩa của cuộc cách mạng tư sản Pháp?
Câu 3: Vì sao nói thời kỳ phái Giacobanh lên nắm quyền là đỉnh cao của cách mạng?
Câu 4: Chứng minh cuộc CMTS Pháp là cuộc CMTS triệt để nhất?
Câu 5: Thế nào là cuộc CMTS?
Bài 32. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU.
Câu 1: Trình bày những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh?
Câu 2: Nêu hệ quả về mặt kinh tế và xã hội?
Câu 3: Vì sao nước Anh là nước đầu tiên tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp?
Câu 4: Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước?
Câu 5: Ý nghĩa của cách mạng công nghiệp đối với nước Anh?
Câu 6: Vì sao cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh lại diễn ra trên lĩnh vực công nghiệp nhẹ?
Câu 7: Thế nào là cách mạng công nghiệp?
Bài 34. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA.
Câu 1: Nêu tên các nhà khoa học và những thành tựu phát minh trên lĩnh vực vật lý, hóa học, sinh học?
Câu 2: Những phát minh trên được ứng dụng vào trong sản xuất như thế nào?
Câu 3: Ý nghĩa của những thành tựu khoa học – kĩ thuật cuối TK XIX đầu TK XX đối với các nước tư bản?
Bài 37. MÁC – ĂNG GHEN. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC.
Câu 1: Nội dung của Tuyên ngôn Đảng cộng sản ?
Câu 2: Hoàn cảnh ra đời của tổ chức đồng minh nhũng người cộng sản ?
Câu 3: Ý nghĩa của tuyên ngôn Đảng cộng sản ?
Câu 4: Sự khác nhau giữa tổ chức những người chính nghĩa với những người đồng minh ?
Câu 5: Học sinh đánh giá về tuyên ngôn trong giai đoạn hiện nay?
Bài 40. LÊ-NIN VÀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỶ XX.
Câu 1: Trình bày những hoạt động tích cực của Lê-nin thành lập Đảng vô sản kiểu mới?
Câu 2: Cho biết tình hình nước Nga trước Cách mạng ?
Câu 3: Trình bày những nét chính diễn biến ?
Câu 4: Cuộc đấu tranh chống lại phái cơ hội đầu kiểm tra XIX ở Nga diễn ra như thế nào?
Câu 5: Biết tính chất, ý nghĩa của Cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?
Câu 6: Tại sao nói đây là cuộc Cách mạng tư sản kiểu mới?
Tải tài liệu