Đề giữa kì 1 Lịch sử 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Lê Lợi – Kon Tum

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề giữa kì 1 Lịch sử 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Lê Lợi – Kon Tum.

Câu 1: Nội dung nào sau đây không phải là vai trò của lịch sử với sự phát triển du lịch A. là di sản, tài nguyên quý giá để phát triển du lịch. B. đề xuất ý tưởng, kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển. C. cung cấp tri thức lịch sử, văn hóa để phát triển du lịch. D. là yếu tố quyết định hàng đầu đối với sự phát triển du lịch. Câu 2: Nội dung nào sau đây không thuộc nhiệm vụ của sử học? A. Cung cấp tri thức về hiện thực lịch sử một cách khách quan, khoa học. B. Truyền bá những giá trị, truyền thống tốt đẹp của lịch sử. C. Dự báo về tương lai của đất nước, nhân loại. D. Đề ra những chính sách phù hợp để phát triển đất nước.
Câu 3: Hiểu biết sâu sắc về lịch sử và văn hóa dân tộc Việt Nam, của các nước trong khu vực và thế giới sẽ tạo ra cơ hội nào sau đây? A. Định hướng nghề nghiệp. B. Hợp tác về kinh tế. C. Hội nhập thành công. D. Hiểu biết về tương lai. Câu 4: Khái niệm nào là đúng về Sử học? A. Sử học là khoa học nghiên cứu về hoạt động của con người. B. Sử học là khoa học nghiên cứu về văn hóa của con người. C. Sử học là khoa học nghiên cứu về quá khứ của con người. D. Sử học là khoa học nghiên cứu về tiến hóa của con người.
Câu 5: Các nhà nghiên cứu dựa vào các tiêu chí nào để xác định một nền văn minh? A. Tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do loài người sáng tạo ra trong suốt tiến trình lịch sử, có tính dân tộc, thúc đẩy văn hoá phát triển. B. Tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do loài người sáng tạo ra trong suốt tiến trình lịch sử, có tính giai cấp, thúc đẩy văn hoá phát triển. C. Di sản tích luỹ tri thức, tinh thần và vật chất do loài người sáng tạo ra trong giai đoạn phát triển cao, có ầm vóc quốc tế, thúc đẩy văn hoá phát triển. D. Toàn bộ những giá trị tinh thần và vật chất do loài người sáng tạo ra trong lịch sử, có tính dân tộc, mang bề dày lịch sử và có tầm vóc quốc tế.
Câu 6: Du lịch có vai trò như thế nào trong việc bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa? A. Hoạch định đường lối. B. Tổ chức thực hiện. C. Can thiệp trực tiếp. D. Nguồn lực hỗ trợ. Câu 7: Mối quan hệ giữa văn minh và văn hoá là A. văn hoá ra đời trước, phát triển đến trình độ nào đó thì văn minh ra đời. Văn minh ra đời sẽ thúc đẩy văn hoá phát triển. B. văn minh ra đời trước, phát triển đến trình độ nào đó thì văn hoá ra đời. Văn hoá ra đời sẽ thúc đẩy văn minh phát triển. C. đều là những giá trị vật chất do loài người sáng tạo ra trong lịch sử nhưng văn minh là toàn bộ những gì loài người sáng tạo ra từ khi xuất hiện đến nay. D. đều là những giá trị tinh thần do loài người sáng tạo ra trong lịch sử hưng văn minh là toàn bộ những gì loài người sáng tạo ra từ khi xuất hiện đến nay.

[ads]