Đề học sinh giỏi Sinh học 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thái Bình

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học 12 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình.

Câu 1: Sự di truyền bệnh P ở người do 1 trong 2 alen của một gen quy định và được thể hiện qua sơ đồ phả hệ dưới đây. Các chữ cái cho biết các nhóm máu tương ứng của mỗi người. Biết rằng bệnh P di truyền độc lập với tính trạng nhóm máu và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào dưới đây là sai? A. Có tối đa 7 người mang kiểu gen dị hợp về nhóm máu B. Xác suất sinh con gái có máu B và không bị bệnh P của cặp 7-8 là 5 36 C. Xác định được chính xác kiểu gen của 6 người D. Xác suất sinh con có máu O và bị bệnh P của cặp 7-8 là 1 24.
Câu 2: Cho các xu hướng xuất hiện trong quần thể như sau: 1. Tần số các alen không đổi qua các thế hệ 5. Quần thể phân hóa thành các dòng thuần 2. Tần số các alen biến đổi qua các thế hệ 6. Đa dạng về kiểu gen 3. Thành phần kiểu gen biến đổi qua các thế hệ 7. Các alen lặn có xu hướng được biểu hiện 4. Thành phần kiểu gen không đổi qua các thế hệ Theo lý thuyết, có bao nhiêu xu hướng xuất hiện trong quần thể tự thụ phấn và giao phối gần? A. 4. B. 5. C. 3. D. 6. Câu 3: Gen B có 1200 cặp bazơ nitơ và có tổng số 3120 liên kết hidro. Gen B tiến hành nhân đôi 6 lần. Trong quá trình này đã có một bazơ xitôzin của một gen trở thành dạng hiếm. Quá trình nhân đôi đã tạo ra 3 gen đột biến (gen b). Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng? I. Xitozin trở thành dạng hiếm ngay sau khi hết lần nhân đôi thứ ba II. Gen B có 480 nuclêôtit loại A, 720 nuclêôtit loại G III. Gen B và gen b có tổng số nuclêôtit bằng nhau IV. Quá trình nhân đôi được môi trường cung cấp 45360 nuclêôtit loại X A. 4 B. 1 C. 2 D. 3.
Câu 4: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng? A. XAXA × Xa Y B. Xa Xa × XAY C. XAXa × Xa Y D. XAXa × XAY Câu 5: Hình vẽ dưới đây mô tả một cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử đang diễn ra. Phát biểu nào sau đây là sai? A. Quá trình này có thể xảy ra ở pha G1 trong kỳ trung gian B. Nguyên tắc được sử dụng trong quá trình này là bán bảo toàn và bổ sung C. X là enzim có khả năng tháo xoắn phân tử ADN D. Đơn phân tiếp theo được gắn vào đầu 3’ của phân tử đang hình thành.

[ads]