Đề HSG Hóa học 11 cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề HSG Hóa học 11 cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh.

+ Trình bày một phương án tự chọn ghép tất cả các ion trên thành 3 dung dịch, mỗi dung dịch có 3 cation và 2 anion.
+ Trình bày phương pháp hóa học nhận biết 3 dung dịch ghép được ở trên bằng một thuốc thử duy nhất.
+ Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch hỗn hợp gồm 0,2 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol NaHSO4, sau phản ứng thu được kết tủa. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa vào số mol Ba(OH)2 cho vào.

[ads]


Tải tài liệu