Đề kiểm tra Tiếng Anh 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra Tiếng Anh 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc mã đề 265 được biên soạn để kiểm tra các kiến thức Tiếng Anh 12 mà các em đã được học, đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan 100% với 40 câu hỏi, học sinh làm bài trng thời gian 1 tiết học, tức 45 phút.

Các dạng câu hỏi trong đề kiểm tra Tiếng Anh 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc:
+ Choose the correct option A, B, C or D to complete each of the following dialogues.
+ Choose one option A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correcting in each of the following questions.
+ Read the passage and choose the correct answer A, B, C or D for each question.
+ Choose the word which has a different stress pattern from the others.
+ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest.
+ Choose the best sentence that is made of the prompts.
+ Choose the best option A, B, C or D to complete the sentences.
Tải tài liệu

Tài liệu liên quan