Đề KSCL giữa HK2 Hóa học 11 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

Đã hơn một tháng kể từ lúc bắt đầu giai đoạn học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, các em học sinh khối 11 cũng sắp chuẩn bị bước vào kỳ thi khảo sát chất lượng giữa học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11 năm học 2018 – 2019. Nhằm giúp các em có được những đề thi giữa HK2 Hóa học 11 chất lượng để ôn tập, THI247.com xin chia sẻ lại một đề thi Hóa học 11 rất hay của năm học trước (năm học 2017 – 2018), đó là đề KSCL giữa HK2 Hóa học 11 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc. Mặc dù đã trải qua gần một năm học, tuy nhiên đề thi KSCL giữa HK2 Hóa học 11 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cấu trúc và nội dung, phù hợp với kỳ thi hiện nay.

Đề KSCL giữa HK2 Hóa học 11 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc có mã 01, đề gồm 3 trang được biên soạn theo hình thức tự luận với 10 câu, thời gian làm bài thi Hóa học là 50 phút, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề KSCL giữa HK2 Hóa học 11 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc:
+ Để hòa tan hết 38,36 gam hỗn hợp R gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 cần 0,87 mol dung dịch H2SO4 loãng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 111,46 gam sunfat trung hòa và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm hai khí không màu, tỉ khối hơi của X so với H2 là 3,8 (biết có một khí không màu hóa nâu ngoài không khí).Phần trăm khối lượng Mg trong R.
+ Hòa tan hoàn toàn 6,21gam nhôm kim loại bằng dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch A và 0,672 lít khí không màu, hơi nhẹ hơn không khí (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được m gam chất rắn. Xác định giá trị của m?
+ Cho 4,48 lit hỗn hợp khí gồm metan và etilen đi qua dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn 2,688 lít khí thoát ra. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần phần trăm thể tích của khí metan trong hỗn hợp là?
Tải tài liệu