Đề KSCL học sinh Lịch sử 12 lần 1 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Hải Dương

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề KSCL học sinh Lịch sử 12 lần 1 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Hải Dương.

Câu 1: Trong giai đoạn 1945-1950, các nước Tây Âu không thực hiện chính sách đối ngoại nào? A. Liên minh chặt chẽ với Mĩ. B. Tiến hành liên kết khu vực. C. Tìm cách trở lại các thuộc địa cũ. D. Tham gia khối quân sự NATO. Câu 2: Một trong những biện pháp về văn hóa của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngay sau Cách mạng tháng Tám (1945) là A. phổ cập giáo dục trung học. B. thành lập Nha Bình dân học vụ. C. tiến hành cải cách giáo dục. D. hoàn thiện hệ thống giáo dục.
Câu 3: Trong kế hoạch Nava (1953), thực dân Pháp tập trung phần lớn lực lượng ở A. đồng bằng Bắc Bộ. B. Luông Phabang. C. Điện Biên Phủ. D. Sài Gòn – Chợ Lớn. Câu 4: Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế là một trong những biểu hiện của xu thế A. đa phương hóa. B. toàn cầu hóa. C. nhất thể hoá. D. khu vực hoá.
Câu 5: Tổ chức nào có sự hợp tác liên minh giữa các nước thành viên trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại và an ninh chung? A. Bắc Đại Tây Dương (NATO). B. Liên hợp quốc (UN). C. Liên minh châu Âu (EU). D. Tổ chức Hiệp ước Vacsava. Câu 6: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào đã thực hiện chính sách bảo vệ hoà bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc? A. Hàn Quốc. B. Liên Xô. C. Phần Lan. D. Nhật Bản.
Câu 7: Hội Duy tân do Phan Bội Châu thành lập (1904) đã thực hiện chủ trương nào? A. Thiết lập thể chế Tổng thống Liên bang. B. Thiết lập chính thể quân chủ Lập hiến. C. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa. D. Khôi phục chế độ quân chủ chuyên chế. Câu 8: Tài liệu nào đã trang bị lí luận cách mạng giải phóng dân tộc cho cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên? A. Chính cương vắn tắt. B. Báo Người cùng khổ. C. Tác phẩm Đường Kách mệnh. D. Luận cương Chính trị. Câu 9: Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt (1989), xu thế nào đóng vai trò chủ đạo trong quan hệ quốc tế? A. Căng thẳng và đối đầu. B. Thỏa hiệp và kiềm chế. C. Thương lượng và đối thoại. D. Hòa bình, hợp tác và phát triển.

[ads]