Đề KSCL học sinh Sinh học 12 lần 2 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Hải Dương

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề KSCL học sinh Sinh học 12 lần 2 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Hải Dương.

Câu 81: Trong một hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây được xếp vào sinh vật sản xuất? A. Sinh vật phân giải. B. Động vật bậc cao. C. Thực vật. D. Động vật bậc thấp. Câu 82: Ở sinh vật nhân thực, codon nào sau đây quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã? A. 5’AUA3′. B. 3’AAU5′. C. 5’AUG3′. D. 3’UAA5′. Câu 83: Ở sinh vật nhân thực, nhiễm sắc thể được cấu tạo bởi hai thành phần chủ yếu là A. ADN và tARN. B. ARN và prôtêin histôn. C. ADN và prôtêin histôn. D. ADN và mARN. Câu 84: Động vật nào sau đây vừa có tiêu hóa nội bào vừa có tiêu hóa ngoại bào? A. Rắn. B. Gà. C. Trùng đế giày. D. Thủy tức.
Câu 85: Ở ven biển Pêru, cứ 10 đến 12 năm có một dòng hải lưu Nino chảy qua làm tăng nhiệt độ, tăng nồng độ muối dẫn tới gây chết các sinh vật phù du gây ra biến động số lượng cá thể của các quần thể. Đây là kiểu biến động A. theo chu kì tuần trăng. B. không theo chu kì. C. theo chu kì nhiều năm. D. theo chu kì mùa. Câu 86: Trình tự nuclêôtit trong ADN có tác dụng bảo vệ và làm các nhiễm sắc thể không dính vào nhau nằm ở A. tâm động. B. điểm khởi đầu nhân đôi. C. eo thứ cấp. D. hai đầu mút nhiễm sắc thể.
Câu 87: Cánh dơi tương đồng với cơ quan nào sau đây? A. Chân dế dũi. B. Cánh bướm. C. Tay người. D. Chân vịt. Câu 88: Hình vẽ dưới đây mô tả một dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Đột biến trên thuộc dạng A. chuyển đoạn. B. mất đoạn. C. lặp đoạn. D. đảo đoạn. Câu 89: Ba loài ếch: Rana pipiens, Rana clamitans và Rana sylvatica cùng sinh sống trong một ao. Chúng bao giờ cũng bắt cặp giao phối đúng với các cá thể cùng loài vì các loài ếch này có tiếng kêu khác nhau. Đây là ví du về ki ̣ ểu cách li nào? A. Cách li thời gian. B. Cách li sinh thái. C. Cách li sau hơp tử. D. Cách li tập tính.
Câu 90: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, phương thức hình thành loài mới nào sau đây diễn ra chủ ếu ở thực vật? A. Hình thành loài bằng cách li tập tính. B. Hình thành loài bằng lai xa kèm đa bội hóa. C. Hình thành loài bằng cách li sinh thái. D. Hình thành loài bằng cách li địa lí. Câu 91: Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac ở vi khuẩntE.coli, nơi prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã là A. gen cấu trúc Z. B. vùng vận hành. C. gen điều hòa. D. vùng khởi động. Câu 92: Kết quả lai thuận – nghịch khác nhau và con sinh ra luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng đó A. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X. B. nằm ở ngoài nhân. C. nằm trên nhiễm sắc thể thường.D. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y. Câu 93: Trong các nhân tố tiến hóa sau, nhân tố nào làm thay đổi tần số alen chậm nhất?

[ads]