Đề KSCL Sinh học 10 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề KSCL Sinh học 10 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh.

+ Loại cacbohiđrat nào dưới đây không đảm nhiệm vai trò là nguồn dự trữ năng lượng?
+ Các đơn phân của phân tử ADN phân biệt với nhau bởi thành phần nào sau đây?
+ Một đoạn phân tử ADN có tỉ lệ (A + T)/(G + X) = 1/4. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại X của đoạn ADN này là?

[ads]