Đề thi học kỳ 1 Sinh học 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Quảng Nam

THI247.com chia sẻ đến các em học sinh khối 12 đang tập trung chuẩn bị cho kỳ thi HK1 Sinh học 12 nội dung đề thi học kỳ 1 Sinh học 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Quảng Nam.

Cũng như các năm học trước, đề thi trắc nghiệm học kỳ 1 Sinh học 12 của sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam thường khá ngắn gọn so với các tỉnh/thành khác, nội dung đề tập trung chủ yếu vào các câu hỏi Sinh học 12 mang tính trọng tâm, cụ thể: đề chỉ gồm 30 câu trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài dành cho học sinh là 45 phút, đề thi có đáp án 24 mã đề.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Sinh học 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Quảng Nam:
+ Nội dung nào sau đây đúng về thể tam bội?
A. Thể tam bội được hình thành do sự kết hợp giữa giao tử (n + 1) và n.
B. Trong tế bào sinh dưỡng, ở mỗi cặp nhiễm sắc thể đều có 3 nhiễm sắc thể.
C. Trong tế bào sinh dưỡng, chỉ có một cặp nhiễm sắc thể nào đó có 3 nhiễm sắc thể.
D. Thể tam bội được hình thành do sự kết hợp giữa 2 giao tử 2n.
+ Trong kĩ thuật chuyển gen, người ta thường chọn thể truyền có các dấu chuẩn hoặc các gen đánh dấu để?
A. tạo điều kiện cho gen đã ghép được biểu hiện.
B. tạo ADN tái tổ hợp được dễ dàng.
C. nhận biết được tế bào nào đã nhận được ADN tái tổ hợp.
D. đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận.
+ Trật tự nào sau đây đúng khi nói về các mức xoắn trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực?
A. Nuclêôxôm → sợi nhiễm sắc → ống siêu xoắn → sợi cơ bản → crômatit.
B. Nuclêôxôm → sợi cơ bản → sợi nhiễm sắc → ống siêu xoắn → crômatit.
C. Nuclêôxôm → sợi cơ bản → sợi nhiễm sắc → crômatit → ống siêu xoắn.
D. Nuclêôxôm → sợi nhiễm sắc → sợi cơ bản → ống siêu xoắn → crômatit.
Tải tài liệu