Đề thi học kỳ 2 Hóa học 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến thầy, cô và các em đề thi học kỳ 2 Hóa học 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh, đề thi nhằm đánh giá lại toàn diện kiến thức Hóa học 11 mà các em tiếp thu được trong suốt giai đoạn học kỳ 2 vừa qua, từ đó làm tiền đề cho việc đánh giá và xếp loại học lực môn Hóa học 11 trước khi học sinh bước vào kỳ nghỉ hè, đề thi có mã đề 110 gồm 3 trang với 40 câu trắc nghiệm khách quan, học sinh có 50 phút để làm bài, đề thi có đáp án toàn bộ các mã đề.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Hóa học 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh:
+ Định nghĩa nào sau đây là đúng về hiđrocacbon no ?
A. Hiđrocacbon no là hi đrocacbon chỉ có một liên kết đơn trong phân tử.
B. Hiđrocacbon no là hợp chất hữu cơ chỉ có chứa liên kết đơn trong phân tử .
C. Hiđrocacbon no là hi đrocacbon chỉ có chứa liên kết đơn trong phân tử.
D. Hiđrocacbon no là hi đrocacbon có chứa liên kết đơn trong phân tử.
+ Dẫn V lít (ở đktc) hh X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong dd NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Giá trị của V bằng?
+ Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là?

XEM TRỰC TUYẾN