Đề thi thử Hóa học THPT QG 2020 lần 1 trường THPT Kiến An – Hải Phòng

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh đề thi thử Hóa học THPT QG 2020 lần 1 trường THPT Kiến An – Hải Phòng, rất hữu ích để các em ôn tập (trong đợt nghỉ học do dịch bệnh) để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm học 2019 – 2020.

Đề thi thử Hóa học THPT QG 2020 lần 1 trường THPT Kiến An – Hải Phòng gồm 08 trang, có đáp án mã đề 191.

Trích dẫn đề thi thử Hóa học THPT QG 2020 lần 1 trường THPT Kiến An – Hải Phòng:
+ Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Mg, Mg(NO3)2, Fe, Fe2O3 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 0,1 mol HNO3 và 0,75 mol H2SO4 thu được dung dịch Y chỉ chứa (m + 67,58) gam hỗn hợp muối và 5,824 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm H2 và NO có tổng khối lượng là 3,04 gam. Cho Ba(OH)2 dư vào Y (không có không khí) thu được 223,23 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Fe2O3 trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?
+ Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là?
A. Etylamin, glucozơ, saccarozơ, trimetylamin. B. Etylamin, saccarozơ, glucozơ, anilin. C. Anilin, etylamin, saccarozơ, glucozơ. D. Etylamin, glucozơ, xenlulozơ, trimetylamin.
+ Phát biểu nào sau đây sai?
A. Chất dẻo PVC được tổng hợp từ vinyl clorua. B. Poly (metyl metacrylat) được dùng làm thủy tinh hữu cơ. C. Dung dịch anilin không làm đổi màu quỳ tím. D. Axit butiric và hexametylenđiamin tham gia phản ứng đồng trùng hợp.
Tải tài liệu