Đề thi thử Hóa học THPTQG 2019 trường THPT Hoàng Hoa Thám – Hưng Yên

Sau giai đoạn nghỉ Tết Âm Lịch 2019, trường THPT Hoàng Hoa Thám, Tiên Lữ, Hưng Yên đã tổ chức một kỳ thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Hóa học, nhằm giúp các em học sinh kiểm tra và củng cố lại các kiến thức Hóa học của bản thân, để tiếp tục ôn tập, rèn luyện chuẩn bị cho kỳ thi chính thức THPT Quốc gia môn Hóa học năm học 2018 – 2019.

Đề thi thử Hóa học THPTQG 2019 trường THPT Hoàng Hoa Thám – Hưng Yên mã đề 101, đề gồm 04 trang với 40 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm, học sinh có 50 phút để hoàn thành bài thi, cấu trúc đề khá giống với đề minh họa Hóa học 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào ngày 06/12/2018, đề thi có đáp án (phần đáp án được gạch chân).

Trích dẫn đề thi thử Hóa học THPTQG 2019 trường THPT Hoàng Hoa Thám – Hưng Yên:
+ Kết luận nào sau đây đúng?
A. Điện phân dung dịch CuSO4 thu được Cu. B. Đốt lá sắt trong khí Cl2 xảy ra ăn mòn điện hóa.
C. Thanh kẽm nhúng trong dung dịch CuSO4 không xảy ăn mòn điện hóa. D. Trong các phản ứng, kim loại thể hiện tính khử, nó bị khử thành ion dương.
+ Cho các phát biểu sau:
(a) Số nguyên tử hiđro trong phân tử amino axit đều là số lẻ.
(b) Có 4 amin ở thể khí trong điều kiện thường.
(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.
(d) Khi thuỷ phân hoàn toàn một chất béo trong dung dịch NaOH, chỉ thu được một muối duy nhất.
(e) Khi đun nóng este trong dung dịch kiềm dư luôn thu được muối và ancol.
(g) Hầu hết các polime đều bền vững với nhiệt, cách điện tốt, tan tốt trong các dung môi hữu cơ.
Số phát biểu đúng là?
+ Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm sau. Phát biểu nào sau đây sai.
A. Các phản ứng ở thí nghiệm trên đều là phản ứng oxi hóa-khử.
B. Cho sản phẩm khí sau thí nghiệm qua CuSO4 khan, CuSO4 có thể chuyển màu xanh.
C. Dùng thí nghiệm trên có thể điều chế được Cu từ CuO.
D. Khí thoát ra khỏi ống thủy tinh luôn được hấp thụ hết bằng dung dịch H2SO4 đặc dư.