Đề thi thử TN THPT 2021 môn Sinh học trường THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề thi thử TN THPT 2021 môn Sinh học trường THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi.

+ Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen là 1 : 1?
+ Nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm thay đổi tần số tương đối của các alen theo một hướng xác định?
+ Tác nhân đột biến tác động vào quá trình giảm phân của cơ thể cái làm cho một cặp nhiễm sắc thể không phân li. Quá trình thụ tinh của giao tử này với giao tử đực bình thường có thể tạo ra dạng đột biến?

[ads]


Tải tài liệu