Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn GDCD lần 2 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn GDCD lần 2 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.

Câu 81: Tại thời điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, công dân vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây? A. Công bố nội dung đã viết trong phiếu bầu. B. Ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử. C. Gây rối trật tự tại địa điểm bầu cử. D. Ngăn cản quá trình kiểm phiếu. Câu 82: Người đủ năng lực trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật có hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quy tắc quản lí của nhà nước phải A. hủy bỏ quyền nhân thân. B. chịu trách nhiệm hành chính. C. từ chối tài sản thừa kế. D. tự cách ly với cộng đồng. Câu 83: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc A. sàng lọc, lựa chọn giới tính. B. độc đoán, áp đặt quan điểm. C. bóc lột, lạm dụng sức lao động. D. sử dụng, định đoạt tài sản chung. Câu 84: Công dân hưởng quyền được phát triển trong trường hợp nào sau đây?
A. Tự định đoạt, phân bổ ngân sách nhà nước. B. Ưu tiên tuyển sinh vào mọi trường đại học. C. Cung cấp thông tin, chăm sóc sức khỏe. D. Chủ động tổ chức hoạt động biểu tình. Câu 85: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể lựa chọn nhiều loại hình trường, lớp khác nhau là thực hiện quyền học tập ở nội dung nào sau đây? A. Lựa chọn ngành, nghề học tập. B. Miễn giảm kinh phí đào tạo. C. Đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. D. Học thường xuyên, suốt đời. Câu 86: Nhà nước phải áp dụng các biện pháp nhằm giảm tỉ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực của người dân là nội dung pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước ở lĩnh vực A. môi trường. B. kinh tế. C. văn hóa. D. xã hội. Câu 87: Trong nền kinh tế hàng hóa, thị trường không có chức năng nào sau đây? A. Triệt tiêu khả năng cung ứng. B. Thừa nhận giá trị sử dụng.
C. Thực hiện luân chuyển hàng hóa. D. Cung cấp thông tin hữu ích. Câu 88: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong lao động là mọi công dân đều được tự do A. áp đặt mức lương. B. tìm kiếm việc làm. C. phân biệt đối xử. D. hủy bỏ hợp đồng. Câu 89: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng A. khôi phục, phát huy các hủ tục. B. phân cấp, tiến hành hợp nhất. C. hội nhập, đáp ứng mọi nhu cầu. D. bảo vệ, tạo điều kiện phát triển. Câu 90: Việc Nhà nước tạo điều kiện để người dân thuộc các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam được bảo tồn và phát huy giá trị của sử thi Ê Đê là đảm bảo quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở phương diện nào sau đây? A. Xã hội. B. Kinh tế. C. Văn hóa. D. Giáo dục. Câu 91: Sự tăng trưởng kinh tế gắn với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội là A. kế hoạch kinh tế. B. tác nhân kinh tế. C. phát triển kinh tế. D. chính sách kinh tế.
Câu 92: Theo quy định của pháp luật, công dân được thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khi A. bị mất năng lực hành vi dân sự. B. đang chấp hành hình phạt tù. C. bị tước quyền bầu cử theo bản án. D. đang bị quản chế hành chính. Câu 93: Sự tồn tại của nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất kinh doanh, có điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau là nguyên nhân dẫn tới A. hợp nhất. B. đồng thuận. C. cạnh tranh. D. phân quyền. Câu 94: Khả năng của người đã đạt đến một độ tuổi theo quy định của pháp luật, có thể nhận thức và điều khiển được hành vi của mình, do đó phải độc lập chịu trách nhiệm về hành vi đã thực hiện là A. thực hiện pháp luật. B. năng lực trách nhiệm pháp lí. C. hành vi trái pháp luật. D. khả năng tư vấn pháp lí. Câu 95: Theo quy định của pháp luật, tự tiện bắt, giam, giữ người trái pháp luật là xâm phạm đến quyền nào sau đây của công dân? A. Bất khả xâm phạm về địa vị. B. Bảo hộ về danh tính, đời tư. C. Bất khả xâm phạm về thân thể. D. Bảo hộ về danh dự, nhân phẩm

[ads]