Xác suất trong bài tập di truyền

Tài liệu gồm 13 trang, hướng dẫn phương pháp giải bài toán xác suất trong bài tập di truyền (Sinh học 12).

I. Xác suất.
II. Các giải pháp thực hiện.
1. Quy trình giải các dạng bài tập di truyền có ứng dụng toán xác suất ở các cấp độ di truyền.
a. Di truyền học phân tử.
Dạng 1: Tính tỉ lệ bộ ba chứa hay không chứa một loại nucleotit.
Dạng 2: Tính xác suất loại bộ ba chứa các loại nucleotit.
b. Di truyền học cá thể (Tính quy luật của hiện tượng di truyền).
Dạng 1: Tính số loại kiểu gen và số loại kiểu hình ở đời con của một phép lai tuân theo quy luật phân li độc lập.
Dạng 2: Tính tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình ở đời con của một phép lai tuân theo quy luật phân li độc lập.
Dạng 3: Nếu có n cặp gen dị hợp, PLĐL, tự thụ thì tần số xuất hiện tổ hợp gen có a alen trội (hoặc lặn) là: C a 2n/4n.
Dạng 4: Xác định tỉ lệ kiểu hình (giới tính, tật bệnh) ở đời con trong di truyền học người.
Dạng 5: Xác định nguồn gốc NST từ bố hoặc mẹ, từ ông (bà) nội và từ ông (bà) ngoại.
2. Thực hành phương pháp giải các bài tập di truyền có ứng dụng toán xác suất trong chương trình sách giáo khoa Sinh học 12 – Ban cơ bản.
3. Thực hành phương pháp giải các bài tập di truyền có ứng dụng toán xác suất trong các đề thi học sinh giỏi tỉnh.
4. Thực hành phương pháp giải các bài tập di truyền có ứng dụng toán xác suất trong đề thi các kì thi quốc gia.

[ads]