Bài tập tích vô hướng của hai vectơ trong không gian ôn thi THPT môn Toán

Tài liệu gồm 07 trang, tổng hợp kiến thức cần nhớ, bài tập mẫu, bài tập tương tự và phát triển chủ đề tích vô hướng của hai vectơ trong không gian, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh ôn thi THPT môn Toán.

Các bài toán tích vô hướng của hai vectơ trong không gian được chọn lọc bám sát đề minh họa THPT môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
a) Tọa độ véc-tơ và tọa độ điểm.
b) Tính chất.
c) Tích vô hướng của hai véc-tơ.
d) Mối liên hệ tọa độ điểm và tọa véc-tơ.
e) Tích có hướng.
f) Ứng dụng.
2. BÀI TẬP MẪU
1. Dạng toán: Đây là dạng tính tích vô hướng của hai véc-tơ trong không gian Oxyz.
2. Hướng giải:
+ Bước 1: Tính tổng của hai véc-tơ.
+ Bước 2: Tính tích vô hướng.
3. BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

[ads]