Bài tập vận dụng chất béo có đáp án và lời giải chi tiết

Tuyển tập bài tập vận dụng chất béo có đáp án và lời giải chi tiết được trích từ các đề thi thử THPT môn Hóa học.

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol hỗn hợp X gồm ba triglixerit cần vừa đủ 4,77 mol O2, thu được 3,14 mol H2O. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 78,9 gam X (xúc tác Ni, t°), thu được hỗn hợp Y. Đun nóng Y với dung dịch KOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam muối. Giá trị của m là A. 57,16. B. 86,10. C. 83,82. D. 57,40. Làm no hóa: nH2/pứ = 0,06 – y = 0,12 → mY = 52,6 + 0,12.2 = 52,84(g) BTKL: 52,84 + 0,18.56 = mmuối + 92.0,06 → mmuối = 57,4 (g) → Khi hidro hóa hoàn toàn 78,9 g Khối lượng muối thu được là: m = 78,9 .57, 4 86,1 52,6.
Câu 2: Cho m gam hỗn hợp X gồm các triglixerit tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, thu được glixerol và a gam hỗn hợp muối của axit oleic và axit stearic. Hidro hóa m gam X cần dùng 0,02 mol H2 (xúc tác Ni, t°), thu được triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O là 0,08 mol. Giá trị của a là A. 36,24 B. 36,68 C. 38,20 D. 38,60 Y là chất béo no: (C17H35COO)2C3H5 (M = 890) 2nY = nCO2 – nH2O  2nY = 0,08 → nY = 0,04 (mol) → mY = 0,04.890 = 35,6 → mX = 35,6 – 0,02.2 = 35,56. BTKL: mX + mKOH = mmuối + mC3H5(OH)3 35,56 + 0,04.3.56 = a + 0,04.92 →a = 38,6.
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ x mol O2, sau phản ứng thu được CO2 và y mol H2O. Biết m = 78x – 103y. Nếu cho 0,15 mol X tác dụng với dung dịch nước Br2 dư thì lượng Br2 phản ứng tối đa là bao nhiêu mol? A. 0,45. B. 0,15. C. 0,35. D. 0,30. BTKL: 78x – 103y +32x = mCO2 + 18y → mCO2 = 110x – 121y → nCO2 = 2,5x – 2,75y BTNTO: nX = (2nCO2 + nH2O – 2nO2)/6 = (5x – 5,5y + y – 2x)/6 = 0,5x – 0,75y → nCO2 – nH2O = (k – 1)nX 2,5x – 2,75y – y = (k – 1) (0,5x – 0,75y) → 5(0,5x – 0,75y) = (k – 1).(0,5x – 0,75y) → k – 1 = 5 → k = 6 → số liên kết pi ( C = C) = 6 – 3 = 3 → nBr2 = 3nX = 3. 0,15 = 0,45.

[ads]