Các dạng bài tập chuyên đề lực từ

Tài liệu gồm 42 trang, bao gồm kiến thức cần nhớ và phương pháp giải các dạng bài tập chuyên đề lực từ trong chương trình Vật lí 11.

DẠNG 1. LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN ĐOẠN DÂY DẪN MANG DÒNG ĐIỆN ĐẶT TRONG TỪ TRƯỜNG.
1. Phương pháp chung Xác định lực từ tác dụng lên đoạn dây. Xác định các lực khác tác dụng lên đoạn dây. Áp dụng định luật II Newton. 2. Ví dụ minh họa.
DẠNG 2. TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC DÂY DẪN THẲNG DÀI ĐẶT SONG SONG CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA.
1. Phương pháp chung Áp dụng kiến thức, các công thức về lực tương tác từ giữa hai dây dẫn thẳng, song song, có dòng điện chạy qua. Áp dụng phép xác định hợp các vectơ lực trong trường hợp có nhiều dòng điện thẳng song song. 2. Ví dụ minh họa.
DẠNG 3. LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN KHUNG DÂY MANG DÒNG ĐIỆN ĐẶT TRONG TỪ TRƯỜNG ĐỀU.
1. Phương pháp chung Phân tích lực từ tác dụng lên từng đoạn dây của khung dây. Từ đó tính lực tổng hợp tác dụng lên khung hoặc momen lực tác dụng lên khung. Nếu dây gồm N vòng, độ lớn của lực từ sẽ tăng lên N lần. Momen lực được xác định bởi: M Fl Nm trong đó: F là lực làm cho khung quay. l là độ dài cánh tay đòn. 2. Ví dụ minh họa.
DẠNG 4. XÁC ĐỊNH LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN MỘT ĐIỆN TÍCH CHUYỂN ĐỘNG.
1. Phương pháp chung Lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động (lực Lorenxơ) Lực Lorenxơ tác dụng lên điện tích q đang chuyển động với vận tốc v trong từ trường có: Điểm đặt tại điện tích q Phương: Vuông góc với mặt phẳng v B Chiều: xác định theo quy tắc bàn tay trái + Nếu q > 0 : chiều cùng với chiều chỉ của ngón tay cái + Nếu q < 0 : chiều ngược với chiều chỉ của ngón tay cái Độ lớn: f q vB α sin với α 2. Ví dụ minh họa.

[ads]