Chuyên đề chất lỏng chuyển động ổn định bồi dưỡng HSG Vật lí 10

Chuyên đề chất lỏng chuyển động ổn định bồi dưỡng HSG Vật lí 10 gồm 29 trang, được trích dẫn từ cuốn sách Công Phá Đề Thi Học Sinh Giỏi Vật Lí Lớp 10 của tác giả Nguyễn Phú Đồng.

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
B. NHỮNG CHÚ Ý KHI GIẢI BÀI TẬP

VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG:
– Chất lưu là chất có thể chảy được. Chất lưu lí tưởng là chất lưu không nén được và không nhớt, dòng chảy của nó ổn định và không xoáy.
– Phương trình liên tục về bản chất là định luật bảo toàn khối lượng đối với khối chất lỏng.
– Định luật Becnuli về bản chất là định luật bảo toàn cơ năng cho dòng chảy (định lí động năng).
Do đó, điều kiện để áp dụng định luật Becnuli là chất lưu phải là chất lưu lí tưởng.
VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI:
1. Với dạng bài tập về vận tốc chảy của chất lưu. Phương pháp giải là:
– Sử dụng công thức.
– Một số chú ý: Hệ thức của phương trình liên tục tương đương với hệ thức 1 2 V V (thể tích); m m 1 2 (khối lượng).
2. Với dạng bài tập định luật Becnuli. Phương pháp giải là:
– Sử dụng phương trình định luật Becnuli trong trường hợp tổng quát và trong các trường hợp đặc biệt (trường hợp tổng quát) (ống nằm ngang) (chất lỏng đứng yên).
– Một số chú ý: Đơn vị trong hệ SI p.
3. Với các dạng bài tập về các ứng dụng của định luật Becnuli. Phương pháp giải là:
– Sử dụng các công thức:
+ Đo tốc độ dòng chảy bằng ống đo Venturi. Hiệu suất tĩnh giữa hai tiết diện S và s của ống.
+ Đo tốc độ máy bay bằng ống Pitô: là khối lượng riêng của chất lỏng trong ống chữ là khối lượng riêng của không khí; h là độ chênh lệch mực chất lỏng trong ống chữ U.
– Một số chú ý: S và s tương ứng là diện tích tiết diện đoạn nhỏ và lớn trong ống Venturi. Về đơn vị, cần sử dụng các đơn vị của hệ SI p.
C. CÁC BÀI TẬP VẬN DỤNG

[ads]