Chuyên đề cân bằng của vật rắn khi không có chuyển động quay bồi dưỡng HSG Vật lí 10

Chuyên đề cân bằng của vật rắn khi không có chuyển động quay bồi dưỡng HSG Vật lí 10 gồm 29 trang, được trích dẫn từ cuốn sách Công Phá Đề Thi Học Sinh Giỏi Vật Lí Lớp 10 của tác giả Nguyễn Phú Đồng.

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
B. NHỮNG CHÚ Ý KHI GIẢI BÀI TẬP
VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG:
– Khi không có chuyển động quay, điều kiện cân bằng của vật rắn là: 0 0 hl a F.
– Khi sử dụng các quy tắc hợp lực cần xác định các trường hợp cụ thể của các lực thành phần: đồng quy, cùng chiều hay ngược chiều.
– Trọng tâm của vật trong không gian hai, ba chiều Oxy hoặc Oxyz được xác định bởi.
VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI:
Với dạng bài tập về cân bằng của vật rắn khi không có chuyển động quay. Phương pháp giải là:
– Xác định vật cần xét sự cân bằng.
– Xác định các lực tác dụng vào vật (điểm đặt, hướng) trên hình vẽ.
– Sử dụng điều kiện cân bằng.
– Từ điều kiện cân bằng, ta có thể xác định được các đại lượng khác như lực tác dụng, góc, khối lượng vật bằng cách:
+ Sử dụng “tam giác lực” đặc biệt.
+ Chiếu lên các trục tọa độ thích hợp (hai chiều).
Với dạng bài tập về xác định trọng tâm của vật rắn. Phương pháp giải là:
– Sử dụng một trong ba phương pháp đã biết ở phần Tóm tắt kiến thức trên.
– Chú ý:
+ Khi sử dụng quy tắc họp lực song song đế tìm trọng tâm của vật (hệ vật) cần chú ý đến chiều của các trọng lực thành phần để dùng quy tắc hợp lực song song cùng chiều hay ngược chiều. Có thể thêm, bớt một lượng phù hợp và kết hợp với việc xác định trọng tâm của các vật thành phần trong hệ có hình dạng đặc biệt để xác định nhanh trọng tâm của vật (hệ vật).
+ Khi sử dụng công thức xác định tọa độ trọng tâm của vật cần chọn các trục tọa độ phù hợp để việc tính toán được đơn giản; nhiều trường hợp phải sử dụng hệ tọa độ hai, ba chiều nếu vật hoặc hệ vật phức tạp.
C. CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬN DỤNG

[ads]