Đề cuối kỳ 2 Hóa học 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề cuối kỳ 2 Hóa học 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương.

+ Cho 5 gam kẽm viên vào 50 ml dung dịch HCl 1M ở nhiệt độ thường (25oC). Sự thay đổi yếu tố nào sau đây không làm ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng?
+ Cho 2 kim loại Mg và Al tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 0,2M. Sau phản ứng thu được V lít khí không màu (đktc). Giá trị của V là?
+ Cho các chất: Fe, FeO, Fe2O3, Fe(OH)3 lần lượt tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Số chất phản ứng mà H2SO4 đóng vai trò chất oxi hóa mạnh là.

[ads]


Tải tài liệu