Đề cương ôn tập HK1 Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội

Đề cương ôn tập HK1 Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội gồm 9 trang tuyển chọn các câu hỏi giúp học sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi giữa và cuối học kỳ 1 Tiếng Anh 11.

Trích dẫn đề cương ôn tập HK1 Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội:
+ Up to now, many parents of disabled children (not have) ……………….. the awareness and skills to help their children to develop and integrate into society.
+ Person’s choice / occupation / probably / most important / ever have / made
A. A person’s choice of occupation is probably the most important one that ever has to be made.
B. A person’s choice about occupation is probably most important one to have ever made.
C. A person’s choice from occupation is probably the most important one ever has to be made.
D. A person’s choice among occupation is probably most important ever having made.
+ Tom has the ability to be a professional musician, but he’s too lazy to practice.
A. He is able to practice music lessons professionally though he is lazy.
B. As a professional musician he is not lazy to practice music lessons.
C. He is talented but he’ll never be a professional musician as he doesn’t practice.
D. Though practicing lazily, he is a professional musician.
Tải tài liệu