Đề học sinh giỏi GDCD 11 năm 2020 – 2021 trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi GDCD 11 cấp trường năm học 2020 – 2021 trường THPT Quế Võ 1, tỉnh Bắc Ninh.

+ Thị trường là gì? Trình bày các chức năng cơ bản của thị trường? Tại sao nói giá cả là “mệnh lệnh” của thị trường đối với mọi người sản xuất và lưu thông hàng hóa?
+ Đánh giá quá trình “Dồn điền đổi thửa” ở một số địa phương có tác động như thế nào đối với quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
+ Em hiểu thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc? Trình bày phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Em hãy nêu một số ví dụ về hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương em.

[ads]


Tải tài liệu