Đề học sinh giỏi Hóa học 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thái Bình

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học 12 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình.

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Poli (metyl metacrylat) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. B. Trùng hợp axit ε-amino caproic thu được policaproamit. C. Poli (etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. D. Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Câu 2: Cho các chất sau: (1) phenyl axetat, (2) đimetylamoni oxalat, (3) axit glutamic, (4) Ala-Glu, (5) triolein, (6) muối amoni clorua của alanin. Số chất trong dãy tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thì số mol NaOH phản ứng gấp đôi số mol chất đó là A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.
Câu 3: Đốt 11,2 gam Fe trong không khí, thu được m gam chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong 800 ml dung dịch HCl 0,55M, thu được dung dịch Y (chỉ chứa muối) và 0,448 lít khí H2 (đktc). Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được a gam kết tủa. Giá trị của (a+m) là A. 81,86. B. 77,54. C. 94,82. D. 99,14. Câu 4: Trong các phản ứng sau: (1) NaOH + HNO3 (2) NaOH + H3PO4 (3) NaOH + NaHCO3 (4) Mg(OH)2 + HNO3 (5) Fe(OH)3 + HCl (6) Ba(OH)2 + H2SO4 Số phản ứng có phương trình ion thu gọn: H+ + OH- → H2O là A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 5: Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường. (b) Hấp thụ hết 2 mol CO2 vào dung dịch chứa 3 mol NaOH. (c) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol tương ứng 2:1) vào dung dịch HCl dư. (d) Cho CuO vào dung dịch HNO3. (e) Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ. (f) Hòa tan a gam Mg bằng dung dịch HNO3 loãng, sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng a gam so với dung dịch ban đầu. Số thí nghiệm thu được hai muối là A. 3 B. 6. C. 5. D. 4.
Câu 6: Cho các phát biểu sau: (a) Xenlulozơ là polime thiên nhiên và là nguyên liệu để sản xuất các tơ tổng hợp. (b) Cho nhúm bông vào dung dịch H2SO4 70%, đun nóng thu được dung dịch trong suốt. (c) Ở điều kiện thường, glucozơ, fructozơ và saccarozơ đều tan tốt trong nước. (d) Glucozơ và fructozơ đều bị oxi hóa bởi khí H2 (xúc tác Ni, đun nóng). (e) Polietilen, xenlulozơ, cao su tự nhiên, nilon-6, nilon-6,6 đều là các polime tổng hợp (f) Trong nọc kiến có axit fomic, để giảm đau nhức khi bị kiến đốt, có thể bôi vôi tôi vào vết đốt. (g) Xenlulozơ trinitrat được ứng dụng sản xuất tơ sợi. Số phát biểu đúng là A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.
Câu 7: Cho hỗn hợp bột chứa các chất rắn có cùng số mol BaCl2, NaHSO4 và Fe(OH)2 vào lượng nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và kết tủa Y. Nung Y ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được rắn Z. Nhận định nào sau đây sai? A. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được hai loại kết tủa. B. Cho dung dịch Na2CO3 vào X, thu được kết tủa. C. Rắn Z chứa Fe2O3 và BaSO4.

[ads]