Đề khảo sát Tiếng Anh 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Với mục đích giúp các em học sinh khối 11 ôn tập lại các kiến thức môn Tiếng Anh 10 mà các em đã được học từ năm học trước, nhằm tạo nền tảng vững chắc trước khi tìm hiểu các kiến thức Tiếng Anh 11 trong năm học 2019 – 2020, vừa qua, trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm học 2019 – 2020 môn Tiếng Anh 11 lần 1 dành cho toàn bộ học sinh lớp 10 lên lớp 11 của nhà trường.

Đề khảo sát Tiếng Anh 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh với toàn bộ các câu hỏi và bài tập thuộc nội dung chương trình Tiếng Anh lớp 10, đề được biên soạn theo dạng trắc nghiệm 50 câu Tiếng Anh, thời gian làm bài thi 60 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn một số câu trong đề khảo sát Tiếng Anh 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ In what order do the following happen?
A. Processed message, electric signal, nerve connection, execution.
B. Execution, nerve connection, electric signal, processed message.
C. Execution, electric signal, nerve connection, processed message.
D. Processed message, nerve connection, electric signal, execution.
+ What do you think the passage is mainly about?
A. The reason why informal clothing is popular in the UK and USA.
B. Recent dressing habits in Great Britain and the United States.
C. When we should wear in a formal way.
D. Where we should wear in a formal way.
+ “Don’t touch the electric wires. It might be deadly.” said Steve to Mike.
A. Steve warned Mike not to touch the wires as it might be deadly.
B. Steve suggested that Mike not touch the electric wires as it might be deadly.
C. Steve advised Mike not touch the electric wires as it might be deadly.
D. Steve accused Mike of touching the electric wires as it might be deadly.