Đề khảo sát Toán 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Nhằm kiểm tra đánh giá thường xuyên chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 10 trong giai đoạn nửa cuối học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, vừa qua, trường THPT Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán 10 năm học 2018 – 2019 lần thứ ba.

Đề khảo sát Toán 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc có mã đề 302, đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm với 40 câu Toán 10, mỗi câu có 4 đáp án A – B – C – D để học sinh lựa chọn, mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 0,2 điểm, học sinh làm bài khảo sát Toán 10 trong 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát Toán 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc:
+ Mệnh đề: “∃x ∈ R: x^2 = 4” khẳng định rằng:
A. Bình phương của mỗi số thực bằng 4. B. Chỉ có 1 số thực có bình phương bằng 4.
C. Nếu x là một số thực thì x^2 = 4. D. Có ít nhất 1 số thực mà bình phương của nó bằng 4.
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có H(-6/5;7/5) là chân đường cao hạ từ A lên BD. Trung điểm BC là M(-1;0). Phương trình đường trung tuyến kẻ từ A của tam giác ADH là 7x + y – 3 = 0. Tọa độ đỉnh D(a;b). Khi đó a + b có giá trị là?
+ Hệ bất phương trình sau có bao nhiêu nghiệm nguyên?
A. Có 2 nghiệm nguyên. B. Không có nghiệm nguyên.
C. Có 3 nghiệm nguyên. D. Có 1 nghiệm nguyên.

[ads]


Tải tài liệu