Đề kiểm tra 1 tiết HK1 năm 2018 – 2019 Sinh học 12 trường Nguyễn Văn Cừ – Kon Tum

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 năm 2018 – 2019 Sinh học 12 trường Nguyễn Văn Cừ – Kon Tum mã đề 132 gồm 4 trang với 30 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 45 phút, không tính thời gian giao đề, đề nhằm kiểm tra các kiến thức Sinh học 12 mà học sinh đã được học.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết HK1 năm 2018 – 2019 Sinh học 12 trường Nguyễn Văn Cừ – Kon Tum:
+ Điều nào dưới đây sai khi nói về di truyền ngoài nhân ?
A. Mọi hiện tượng di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất.
B. Di truyền tế bào chất được xem là di truyền theo dòng mẹ.
C. Vai trò của mẹ lớn hơn hoàn toàn vai trò của bố đối với sự di truyền tính trạng.
D. Di truyền tế bào chất không có sự phân tính ở các thế hệ sau.
+ Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit có thể dẫn đến đến kết thúc sớm quá trình dịch mã.
(2) Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.
(3) Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số cặp nuclêôtit.
(4) Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến.
Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường.
+ Một tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen AB/ab giảm phân bình thường, không có đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?
A. Nếu có hoán vị gen thì sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ tùy vào tần số hoán vị gen.
B. Cho dù có hoán vị hay không có hoán vị cũng luôn sinh ra giao tử AB.
C. Nếu có hoán vị gen thì sẽ sinh ra giao tử ab với tỉ lệ 25%.
D. Nếu không có trao đổi chéo thì sẽ tạo ra 2 loại giao tử.
Tải tài liệu

Tài liệu liên quan