Đề KSCL Tiếng Anh 11 năm 2019 – 2020 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Với mục đích kiểm tra định kì Tiếng Anh 11 giai đoạn giữa học kì 2 (HK2), trường THPT Nguyễn Viết Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kì thi khảo sát chất lượng Tiếng Anh 11 năm học 2019 – 2020 lần thứ 3.

THI247.com sưu tầm và chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi kèm đáp án chi tiết đề KSCL Tiếng Anh 11 năm 2019 – 2020 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc.

Trích dẫn đề KSCL Tiếng Anh 11 năm 2019 – 2020 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Denis had taken an active part in the Green Summer activities. He was awarded for that.
A. Denis was awarded for having taken an active part in the Green Summer activities.
B. If Denis had taken an active part in the Green Summer activities, he would have awarded for that.
C. Denis had taken an active part in the Green Summer activities to be awarded.
D. Denis who had taken an active part in the Green Summer activities awarded for that.
+ People had been praising the high quality of the shop for months. When he got there, the service was bad.
A. Because people had been praising the high quality of the shop for months, when he got there, the service wasbad.
B. People had been praising the high quality of the shop for months; however, when he got there, the service was bad.
C. People had been praising the high quality of the shop for months, so, when he got there, the service was bad.
D. People had been praising the high quality of the shop for months, and, when he got there, the service was bad.
+ Because I hadn’t heard the weather forecast, I was surprised to see the heavy rain.
A. The weather forecast prevented me from knowing about the heavy rain.
B. It was raining heavily, so I was surprised by the weather.
C. The heavy rain caused me surprising because I hadn’t heard the weather forecast.
D. Not having heard the weather forecast, I was surprised by the heavy rain.
Tải tài liệu