Đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa học trường THPT Quế Võ 3 – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa học trường THPT Quế Võ 3 – Bắc Ninh, đây là tư liệu ôn tập hữu ích cho các bạn khi chỉ còn khoảng 2 tuần nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa học sẽ diễn ra.

Trích dẫn đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa học trường THPT Quế Võ 3 – Bắc Ninh:
+ Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Phân tử lysin có một nguyên tử nitơ.
B. Anilin là chất lỏng tan nhiều trong nước.
C. Dung dịch protein có phản ứng màu biure.
D. Phân tử Gly-Ala-Ala có ba nguyên tử oxi.
+ Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch KHSO4.
(b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.
(c) Cho dung dịch HCl vào dung dịch KAlO2 dư.
(d) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3 dư.
(e) Cho dung dịch chứa 2,3a mol Ba(OH)2 vào dung dịch 1,2a mol AlCl3.
Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm tạo thành chất kết tủa là?
+ Đun nóng m gam hỗn hợp E chứa triglixerit X và các axit béo tự do với 200 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp Y chứa các muối có công thức chung C17HyCOONa. Đốt cháy 0,07 mol E, thu được 1,845 mol CO2. Mặt khác m gam E tác dụng vừa đủ với 0,1 mol Br2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là?
Tải tài liệu