Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Hóa học cụm Thuận Thành – Bắc Ninh

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Hóa học cụm Thuận Thành – Bắc Ninh.

Câu 41. Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl axetat, metyl acrylat. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng sinh ra ancol là A. 4. B. 3. C. 5. D. 6. Câu 42. Chất nào sau đây là chất béo? A. Alanin. B. Glixerol. C. Xenlulozơ. D. Triolein. Câu 43. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển đỏ? A. Metylamin. B. Glyxin. C. Axit glutamic. D. Lysin.
Câu 44. Cho thanh kim loại Cu vào dung dịch chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học? A. FeCl3. B. AgNO3. C. HCl. D. KCl. Câu 45. Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit A. H2N–CH2CONH–CH2CONH– CH2CH2COOH B. H2N–CH2CONH–CH(CH3)–COOH C. H2N–CH2CONH–CH2CONH–CH2COOH D. H2N– CH2CH2CONH–CH(CH3)–COOH Câu 46. Chất nào sau đây không có phản ứng tráng bạc? A. Xenlulozơ. B. Fructozơ. C. Glucozơ. D. Anđehit fomic. Câu 47. Dung dịch nào sau đây có pH < 7? A. K2SO4. B. NaCl. C. KOH. D. HCl.
Câu 48. Cho dãy chuyển hóa sau: Chất X, Y tương ứng là A. Ba(HCO3)2, NaHCO3. B. Ba(HCO3)2, Na2CO3. C. AlCl3, NaAlO2. D. AlCl3, Al(OH)3. Câu 49. Amin nào sau đây là amin bậc hai? A. C6H5NH2. B. C2H5NH2. C. (CH3)2NH. D. (CH3)3N. Câu 50. Để vườn nhãn cho năng suất cao, chất lượng quả tốt, cần cung cấp một lượng phân bón đầy đủ với tỷ lệ cân đối giữa các loại phân. Với vườn nhãn trưởng thành, cứ 100 kg quả tươi được thu hoạch cần trả lại cho đất 2 kg N, 1 kg P2O5, 4 kg K2O.
Để thu hoạch được 5 tấn quả tươi người ta sử dụng đồng thời x kg phân NPK (20 – 20 – 15), y kg đạm urê (độ dinh dưỡng là 46%) và z kg phân kali (độ dinh dưỡng là 69%). Tổng (x + y + z) có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 594. B. 629. C. 315. D. 416. Câu 51. Phát biểu nào sau đây không đúng A. Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ bán tổng hợp B. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên C. Tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. D. Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

[ads]