Đề thi giữa học kì 1 Hóa học 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk

THI247.com sưu tầm và chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề thi giữa học kì 1 Hóa học 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk; bạn đọc có thể tải xuống miễn phí file PDF (.pdf) + file WORD (.doc / .docx) để phục vụ cho quá trình học tập và giảng dạy.

Lưu ý: – Học sinh không làm bài và chọn đáp án bằng bút chì – Đáp án phải ghi vào bảng trả lời TN – Không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Học sinh điền đáp án đúng vào bảng sau (không viết bằng bút chì) CH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ĐA Câu 1. Cho kí hiệu nguyên tử số hiệu nguyên tử flo (F) là A. 9. B. 28. C. 19. D. 10. Câu 2. Điện tích của một hạt electron là A. 1- B. 0. C. 1+ D. -1. Câu 3. Nguyên tử oxi có 8 electron, cấu hình electron của nguyên tử oxi là A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 . B. 1s2 2s2 2p2 . C. 1s2 2s2 2p4 . D. 1s2 2s2 2p6 . Câu 4. Các nguyên tố thuộc nhóm IIIA thì nguyên tử của chúng đều có A. 3 electron ở phân lớp ngoài cùng. B. 3 lớp electron. C. 3 phân lớp electron. D. 3 electron ở lớp ngoài cùng.
Câu 5. Lớp vỏ nguyên tử có chứa các hạt A. electron và proton. B. proton. C. nơtron và proton. D. electron. Câu 6. Các nguyên tố trong cùng một chu kì thì nguyên tử của chúng có cùng A. số electron ở phân lớp ngoài cùng. B. số hiệu nguyên tử. C. số lớp electron trong nguyên tử. D. số electron lớp ngoài cùng. Câu 7. Cho các kết luận sau (a) Trong nguyên tử không có nơtron. (b) Đồng vị là những nguyên tử có cùng số nơtron và khác số khối. (c) Từ cấu hình electron nguyên tử có thể xác định được vị trí (chu kì, nhóm) của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. (d) Nitơ ở nhóm VA, công thức hợp chất khí với hiđro của nitơ là HNO3. Số kết luận đúng là A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 8. Một hỗn hợp gồm các đồng vị R, M, T của nguyên tố X. Đồng vị R chứa 33 nơtron; đồng vị M chứa nhiều hơn R 1 nơtron và đồng vị T chứa nhiều hơn M 2 nơtron trong hạt nhân nguyên tử. Biết cứ 150 nguyên tử X có khối lượng 9480 u, và gồm 70 đồng vị R; 30 đồng vị M còn lại là đồng vị T. Tổng khối lượng của các đồng vị M trong hỗn hợp trên là A. 1800u. B. 4340u. C. 1890u. D. 3250u. Câu 9. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, độ âm điện của các nguyên tố trong cùng một chu kì A. không thay đổi. B. tăng dần. C. giảm dần. D. không có qui luật. Câu 10. Trong một nhóm A theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, giá trị hay tính chất nào sau đây của các nguyên tố tăng dần? A. Hoá trị cao nhất với oxi. B. Tính kim loại. C. Độ âm điện. D. Tính phi kim. Câu 11. Số electron tối đa một phân lớp p là A. 6. B. 10. C. 2. D. 14. Câu 12. Neon (Z=10) tách ra từ không khí là hỗn hợp của hai đồng vị với % về số nguyên tử tương ứng là 20Ne (91%) và 22Ne (9%). Nguyên tử khối trung bình của Ne là A. 20,18 B. 21,00 C. 21,20 D. 21,82.

[ads]