Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Hoá học 10 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Hoá học 10 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh.

Câu 1: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có bao nhiêu chu kì? A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. Câu 2: Orbital s có dạng A. hình bầu dục. B. hình cầu. C. hình tròn. D. hình số tám nổi. Câu 3: Từ các đồng vị của nguyên tố oxygen (O) là 16O, 17O, 18O; nguyên tố carbon (C) là 12C, 14C có thể tạo ra bao nhiêu loại phân tử carbon monoxide (CO) khác nhau? A. 6. B. 3. C. 8. D. 5. Câu 4: Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. Số hiệu nguyên tử của X là?
A. 14. B. 27. C. 13. D. 15. Câu 5: Số proton và số neutron có trong một nguyên tử aluminium ( 27 13Al) lần lượt là A. 12 và 14. B. 13 và 13. C. 13 và 15. D. 13 và 14. Câu 6: Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z=11) là A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. B. 1s2 2s2 2p6 3s1. C. 1s2 2s2 2p6 3s2. D. 1s2 2s2 2p7. Câu 7: Trong bảng tuần hoàn, số thứ tự ô nguyên tố bằng A. nguyên tử khối của nguyên tố. B. số lớp electron trong nguyên tử. C. số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử. D. số electron hóa trị.
Câu 8: Nếu phóng đại một nguyên tử vàng lên 1 tỉ (109 ) lần thì kích thước của nó tương đương một quả bóng rổ (có đường kính 30 cm) và kích thước của hạt nhân tương đương một hạt cát (có đường kính 0,003 cm). Đường kính nguyên tử vàng lớn hơn so với đường kính hạt nhân bao nhiêu lần? A. 100. B. 10000. C. 100000. D. 1000. Câu 9: Các nguyên tố hóa học trong cùng chu kì của bảng tuần hoàn có cùng A. số lớp electron trong nguyên tử. B. số electron trong nguyên tử.
C. số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử. D. số electron hóa trị. Câu 10: Nguyên tử nào trong số các nguyên tử sau đây chứa 8 proton, 8 neutron và 8 electron? A. 16 8O. B. 17 8O. C. 18 8O. D. 17 9F. Câu 11: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là A. neutron và electron. B. electron và protron. C. electron, proton và neutron D. proton và neutron. Câu 12: Trong tự nhiên, argon có các đồng vị 40Ar, 38Ar, 36Ar chiếm tương ứng khoảng 99,604%; 0,063% và 0,333% số nguyên tử. Nguyên tử khối trung bình của Ar là A. 38,995. B. 39,589. C. 39,985. D. 39,895.

[ads]