Đề thi HSG Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh

Vào ngày 26 tháng 01 năm 2019, trường THPT Thuận Thành 2, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Tiếng Anh 10, với mục đích tuyển chọn được những em học sinh ưu tú môn Tiếng Anh 10, để làm tấm gương học tập cho các em học sinh khác noi theo, các em học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi học sinh giỏi Tiếng Anh 10 lần này sẽ được tuyên dương, khen thưởng, và được đưa vào đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh 10 của trường để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, phát huy hơn nữa những tiềm năng của các em, tạo điều kiện để các em tham gia các kỳ thi học sinh giỏi Tiếng Anh 10 cấp tỉnh, cấp Quốc gia.

Đề thi HSG Tiếng Anh 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 2 – Bắc Ninh gồm 06 trang, thời gian làm bài thi Tiếng Anh là 150 phút, đề thi có đáp án và lời giải.

Trích dẫn đề thi HSG Tiếng Anh 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 2 – Bắc Ninh:
+ Why do biologists want to protect sharks?
A. Because they want to learn more about sharks. B. Because of the number of sharks that were killed.
C. Because they are afraid someday sharks may no longer exist. D. Because shark fins can be used in medicine.
+ Which of the following is Not mentioned in the passage?
A. The governments prohibited people from killing sharks. B. Laws have been passed in sharks’ defence.
C. People like to hunt sharks. D. People are killing many sharks for some reasons.
+ What can be learned from the passage?
A. Mountain gorillas are not as dangerous as they look. B. Mountain gorillas live in groups.
C. Mountain gorillas eat mainly plants. D. All A, B and C are correct.