Đề thi thử Hoá học TN THPT 2023 lần 1 trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề thi thử Hoá học TN THPT 2023 lần 1 trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh.

Câu 41: Khí làm vẩn đục nước vôi trong nhưng không làm nhạt màu nước brom là: A. H2 B. N2 C. SO2 D. CO2 Câu 42: Cho A là 1 amino axit, biết 0,01 mol A tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M hoặc 50 ml dung dịch NaOH 0,2M. Công thức của A có dạng : A. C6H5-CH(NH2)-COOH B. (NH2)2-R-COOH C. NH2-R-(COOH)2 D. CH3CH(NH2)COOH Câu 43: Thủy phân hoàn toàn 1 mol Gly-Ala trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là A. 118,5 gam.
B. 237,0 gam. C. 109,5 gam. D. 127,5 gam. Câu 44: Oxi không phản ứng trực tiếp với : A. cacbon B. Crom C. Flo D. Lưu huỳnh Câu 45: Protein có phản ứng màu biure với chất nào sau đây? A. KOH. B. Ca(OH)2. C. Cu(OH)2. D. NaOH. Câu 46: Cho các chất sau đây: metyl axetat; amoni axetat; glyxin; metyl amoni fomat; axit glutamic. Có bao nhiêu chất lưỡng tính trong các chất ở trên? A. 3 B. 4 C. 5 D. 2 Câu 47: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%.
Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư, thu được 75g kết tủa. Giá trị của m là A. 8. B. 55. C. 75. D. 65. Câu 48: Cho các phát biểu sau: (1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc; (2) Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác; (3) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp; (4) Xenlulozơ và saccarozơ đều thuộc loại disaccarit.
Số phát biểu đúng là A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. Câu 49: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat, etyl fomat. Đốt cháy 3,08 gam X thu được 2,16 gam H2O. Thành phần % về khối lượng vinyl axetat trong X là? A. 27,92% B. 75% C. 72,08% D. 25% Câu 50: Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl axetat. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng sinh ra ancol là? A. 4 B. 5 C. 2 D. 3.

[ads]