Đề thi thử Hóa học TN THPT 2023 lần 2 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề thi thử Hóa học TN THPT 2023 lần 2 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương.

Câu 41. Dùng kim loại nào sau đây để điều chế Cu từ dung dịch Cu(NO3)2 bằng phương pháp thủy luyện? A. K. B. Na. C. Ca. D. Fe. Câu 42. Các chất sau, chất nào không phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường? A. Đipeptit. B. Tripeptit. C. Glixerol. D. Saccarozơ. Câu 43. Thủy phân hoàn toàn 17,6 gam etylaxetat bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam muối hữu cơ Y. Giá trị của m là: A. 16,4. B. 14,6. C. 13,2. D. 9,2.
Câu 44. Kim loại cứng nhất, có thể rạch được thủy tinh là: A. Os. B. Pb. C. W. D. Cr. Câu 45. Metylamin không phản ứng được với chất nào sau đây? A. NaOH. B. HCl. C. HNO3. D. CH3COOH Câu 46. Canxi hiđroxit được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như sản xuất amoniac, clorua vôi, vật liệu xây dựng,… Công thức của canxi hiđroxit là A. Ca(OH)2. B. CaSO4. C. CaO. D. CaCO3.
Câu 47. Nhôm bền trong không khí và trong nước là do có lớp chất X rất mỏng và bền bảo vệ. Chất X là: A. Al(OH)3. B. Al2O3. C. KAlO2. D. AlCl3. Câu 48. Quặng nào sau đây có chứa nguyên tố Al? A. Manhetit. B. Boxit. C. Hematit. D. Xiđerit. Câu 49. Cho 3,24 gam Al tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là: A. 2,688 lít. B. 1,344 lít. C. 4,032 lít. D. 8,064 lít. Câu 50. Hidrocacbon mạch hở nào sau đây có một liên kết đôi trong phân tử? A. Ankađien. B. Ankan. C. Ankin. D. Anken.
Câu 51. Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? A. Tơ nilon-6,6. B. Tơ nitron. C. Tơ visco. D. Tơ xenlulozơ axetat. Câu 52. Chất X có tên khoa học là Sodium bicarbonate. Chất X là thành phần chính có trong thuốc muối Nabica dùng làm thuốc chữa đau dạ dày. Trong công nghiệp thực phẩm, X có trong thành phần của bột Baking Soda để làm bánh tơi xốp. Công thức hóa học của X là: A. NaOH. B. Na2CO3. C. NaHCO3. D. KNO.

[ads]