Đề thi thử Sinh học TN THPT 2021 lần 1 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi và bảng đáp án đề thi thử Sinh học tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm học 2020 – 2021 lần 1 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương.

+ Cho 4 nhóm thú dưới đây, hãy cho biết nhóm thú nào thuộc nhóm có dạ dày đơn?
A. Ngựa, thỏ B. Trâu, bò C. Dê, cừu D. Thỏ, cừu.
+ Quá trình tiếp hợp trao đổi đoạn tương ứng giữa 2 cromatit không chị em của cặp NST kép tương đồng xảy ra ở kì đầu của giảm phân 1 dẫn đến:
A. đột biến mất đoạn. B. đột biến chuyển đoạn.
C. đột biến lặp đoạn. D. hoán vị gen.
+ Quá trình phiên mã là quá trình tổng hợp ra loại phân tử nào dưới đây?
A. ARN B. Prôtêin C. ADN D. Tinh bột.

[ads]


Tải tài liệu