Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa học cụm liên trường THPT tỉnh Quảng Nam

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa học cụm liên trường THPT tỉnh Quảng Nam.

* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23;Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. * Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. Câu 41: Chất nào dưới đây không làm mất màu dung dịch brom? A. etan. B. stiren. C. axetilen. D. etilen.
Câu 42: Cho hỗn hợp bột Al và Zn vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 sau phản ứng thu được dung dịch A gồm hai muối và hai kim loại. Hai muối trong dung dịch A là A. Zn(NO3)2 và AgNO3. B. Al(NO3)3 và Cu(NO3)2. C. Al(NO3)3 và AgNO3. D. Al(NO3)3 và Zn(NO3)2. Câu 43: Glucozơ không thuộc loại A. hợp chất tạp chức. B. monosaccarit. C. đisaccarit. D. cacbohidrat. Câu 44: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp H gồm CH5N (3a mol); C3H9N (2a mol) và este có công thức phân tử là C4H6O2, thu được 33,44 gam CO2 và 17,28 gam H2O.
Phần trăm số mol của C4H6O2 có trong hỗn hợp là A. 50,47%. B. 33,33%. C. 55,55%. D. 38,46%. Câu 45: Este X có công thức phân tử C4H6O2. Đun nóng X với dung dịch NaOH thu được anđehit axetic. Công thức cấu tạo của X là A. CH2=CHCOOCH3. B. CH3COOCH=CH2. C. C2H5COOCH=CH2. D. HCOOCH=CH-CH3. Câu 46: Hỗn hợp X gồm metan, eten, propin. Nếu cho 13,4 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được 14,7 gam kết tủa. Nếu cho 16,8 lít hỗn hợp X (đktc) tác dụng với dung dịch brom thì thấy có 108 gam brom phản ứng.
Phần trăm thể tích CH4 trong hỗn hợp X là A. 30%. B. 35%. C. 40%. D. 25%. Câu 47: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HNO3 (đặc, nóng) sinh ra chất khí? A. Fe(OH)3. B. Fe2O3. C. FeO. D. Fe2(SO4)3. Câu 48: Este vinyl axetat có công thức là A. CH3COOCH=CH2. B. HCOOCH3. C. CH3COOCH3. D. CH2=CHCOOCH3. Câu 49: Dung dịch Gly-Ala-Gly phản ứng được với dung dịch nào sau đây? A. NaCl. B. NaOH. C. KNO3. D. NaNO3. Câu 50: Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch H2SO4 đặc, nguội? A. Fe. B. Cu. C. Cr. D. Al.

[ads]