Đề thi thử TN THPT 2023 môn Hóa học lần 3 trường chuyên Hạ Long – Quảng Ninh

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề thi thử TN THPT 2023 môn Hóa học lần 3 trường chuyên Hạ Long – Quảng Ninh.

Câu 41: Chất nào sau đây là chất béo không no? A. Tristearin. B. Tripanmitin. C. Triolein. D. Propin. Câu 42: Benzyl axetat là một este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là A. C6H5CH2COOCH3. B. CH3COOCH2C6H5. C. CH3COOC6H5. D. C6H5COOCH3. Câu 43: Kim loại vàng có thể dát mỏng thành lá đến mức ánh sáng có thể xuyên qua. Khả năng dát mỏng là do vàng có A. khối lương riêng lớn. B. nhiệt độ nóng chảy cao. C. tính dẻo cao. D. tính dẫn điện tốt.
Câu 44: Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là A. Li. B. Ca . C. Os. D. Cs. Câu 45: Chất nào là thành phần chính của cồn y tế 90o ? A. Ancol metylic . B. Glixerol. C. Ancol etylic . D. Phenol. Câu 46: Muối natri đicromat có màu A. vàng. B. đỏ thẫm. C. lục thẫm. D. da cam. Câu 47: Chất nào sau đây là đisaccarit? A. Glucozơ. B. Tinh bột. C. Xenlulozơ. D. Saccarozơ.
Câu 48: Thành phần chính của muối ăn là natri clorua . Công thức hóa học của natri clorua là A. MgCl2. B. CaCl2. C. NaCl. D. KCl. Câu 49: Kim loại nào sau đây có thể điều chế bằng phương pháp thủy luyện? A. K. B. Ca . C. Ag. D. Na . Câu 50: Polime được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas là A. poli(vinyl benzen). B. poli(metyl acrylat). C. poli(vinyl clorua). D. poli(metyl metacrylat). Câu 51: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là A. quặng boxit. B. quặng đolomit. C. quặng pirit. D. quặng manhetit.
Câu 52: Phản ứng của nhôm với chất nào sau đây ở nhiệt độ cao gọi là phản ứng nhiệt nhôm? A. Fe2O3. B. O2. C. H2SO4 đặc . D. HNO3 đặc . Câu 53: Chất nào sau đây không là chất khí ở điều kiện thường? A. Metylamin. B. Anilin. C. Etylamin. D. Trimetylamin. Câu 54: Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt(II) sau khi kết thúc phản ứng? A. Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng. B. Cho Fe vào dung dịch CuSO4. C. Cho Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư. D. Cho Fe(OH)3 vào dung dịch HCl. Câu 55: Nước cứng tạm thời tác dụng với chất nào sau đây không thu được kết tủa? A. Na2CO3. B. Ca(OH)2. C. Na3PO4. D. HCl.

[ads]