Kiến thức và bài tập trắc nghiệm góc

Tài liệu gồm 16 trang, tổng hợp kiến thức và bài tập trắc nghiệm góc trong chương trình môn Toán lớp 10.

1. Khoảng cách từ một điểm tới đường thẳng a) Công thức tính khoảng cách từ một điểm tới đường thẳng Cho đường thẳng 0 ax by c và điểm 0 0 M x y. Khi đó khoảng cách từ M đến được tính bởi công thức: ax by c d M b) Vị trí của hai điểm đối với đường thẳng. Cho đường thẳng 0 ax by c và M x y N x y M M N N. Khi đó: – M, N cùng phía với 0 M M N N ax by c ax by c – M, N khác phía với M M N N ax by c ax by c Chú ý: Phương trình đường phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng.
2. Góc giữa hai đường thẳng: a) Định nghĩa: Hai đường thẳng a và b cắt nhau tạo thành bốn góc. Số đo nhỏ nhất của các góc đó được gọi là số đo của góc giữa hai đường thẳng a và b hay đơn giản là góc giữa a và b. Khi a song song hoặc trùng với b ta quy ước góc giữa chúng bằng 0 0 b) Công thức xác định góc giữa hai đường thẳng. Góc xác định hai đường thẳng 1 và 2 có phương trình 0 a x b y c và 0 a x b y c được xác định bởi công thức.

[ads]